تالار

لکنت و اشتغال

اشتغال و داشتن یک کار رضایت بخش برای افراد دارای لکنت می تواند تاثیر مثبتی بر روحیه و کیفیت زندگی بر جای بگذارد. پیشنهاد می کنیم از مطالب و تجربیات دوستان و اعضای انجمن در این خصوص، با خواندن مطالب زیر، استفاده کنید..

معافیت پزشکی و شغل

شغل افراد دارای لکنت

شغل مناسب