تالار

لکنت و دانشگاه

زندگی فرد دارای لکنت، با ورود به دانشگاه و محیطی فراتر از مدرسهف تحت الشعاع مسائلی قرار می گیرد…

برای مقابله با احساس های ناخوشایند و اجتناب های اجتماعی، دوستان زیادی نظرات و تجربیات خود را در احتیارمان گذاشته اند که خواندنشان خالی از لطف نیست..

ترس از دانشگاه به خاطر لکنت

خاطرات دانشگاه

ترس و واهمه از دانشگاه