تالار

لکنت و سربازی

طبق قوانین جاری کشور، لکنت شدید می تواند موجب معافیت پزشکی یا معافیت از رزم در سربازی شود. گفتگوهای اعضا و تجربه های ایشان در این خصوص را در لینک زیر دنبال کنید…

لکنت و سربازی